Statut Fundacji

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1) Fundacja pod nazwą „Fundacja Promocji Karmienia Piersią” , zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu. 
2) Fundacja została ustanowiona przez: Agatę Brojanowską-Aleksandrowicz, Małgorzatę Jackowską, zwanymi dalej Fundatorkami, aktem notarialnym, sporządzonym przez notariusza Piotra Szczepaniaka w Kancelarii Notarialnej przy ul. Mińskiej 25 w Warszawie, lokal 537, dnia 25 września 2015 roku. 
§2 
1) Fundacja posiada osobowość prawną. 
2) Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw Pracy i Polityki Społecznej. 
3) Fundacja jest organizacją świecką i apolityczną. 
§3 
1) Fundacja dla celów współpracy zagranicznej może posługiwać się tłumaczeniem nazwy. Tłumaczenie nazwy w języku: 
angielskim to: Foundation for the Promotion of Breastfeeding
francusku: Fondation pour la Promotion de l’Allaitement maternel
hiszpańsku: Fundaciòn para la promociòn de la lactancia materna
rosyjsku: Фонд содействия грудному вскармливанию
niemiecku: Stiftung zur Förderung des Stillens
2) Fundacja może posługiwać się ustalonym przez Fundację znakiem graficznym. 
3) Fundacja może używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 
§4 
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 
§5 
1) Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
2) Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
3) Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i innych fundacji. 
4) Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji. 
Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§6
1) Celem fundacji jest: 
a) działanie na rzecz poprawy poziomu opieki zdrowotnej oraz pozamedycznej nad rodziną w zakresie karmienia piersią i mlekiem kobiecym, oraz żywienia dzieci, 
b) wspieranie wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do poprawy poziomu opieki zdrowotnej oraz pozamedycznej nad rodziną w zakresie karmienia piersią oraz mlekiem kobiecym, 
c) inne działania na rzecz ochrony karmienia naturalnego, 
d) działania w kierunku profilaktyki otyłości, oraz chorób związanych z niekarmieniem dzieci mlekiem ludzkim. 
2) Cele Fundacji mieszczą się w obszarach ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, oraz działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. 
§7
1) Fundacja realizuje swoje cele przez: 
a) Podejmowanie działań edukacyjnych, promocyjnych, medycznych i prawnych na rzecz ochrony karmienia naturalnego i karmienia mlekiem kobiecym. 
b) Prowadzenie działalności badawczej, informacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie ochrony karmienia naturalnego i karmienia mlekiem kobiecym. 
c) Wspieranie inicjatyw służących celowi Fundacji oraz popieranie nowatorskich projektów mieszczących się w dziedzinie opieki zdrowotnej nad rodziną i zgodnych z celem fundacji. 
d) Organizowanie działań szkoleniowych, prowadzenie wykładów, sympozjów, seminariów, warsztatów naukowych, konferencji mających za zadanie przekazywanie wiedzy i wymianę doświadczeń w zakresie wsparcia laktacyjnego nad rodziną. 
e) Inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zebranie środków finansowych na rzecz Fundacji, przede wszystkim takich jak wystawy, pokazy, odczyty i aukcje. 
f) Monitorowanie działania systemu wsparcia i opieki okołoporodowej nad matką i dzieckiem g) Podejmowanie współpracy krajowej i międzynarodowej z instytucjami, organizacjami i środowiskami zajmującymi się tematyką prozdrowotną, które działają w Polsce i na świecie, a których cele są zgodne z celami fundacji. 
h) Organizację placówek zajmujących się pozyskiwaniem i bezpieczną dystrybucją pokarmu kobiecego w Polsce oraz placówek zapewniających wsparcie laktacyjne w tym tworzenie banków mleka, oraz punktów wsparcia laktacyjnego
i) Prowadzenie i wspieranie działalności naukowo-badawczej w zakresie badania i analizy sposobu odżywiania dzieci od narodzin do ukończenia 18 roku życia oraz wpływu sposobu żywienia na późniejsze życie
j) Współpracę ze szpitalami, placówkami służby zdrowia, placówkami naukowo – badawczymi oraz innymi instytucjami w zakresie promocji, edukacji oraz przekazywania rzetelnej informacji na temat karmienia mlekiem kobiecym
k) Podejmowanie przedsięwzięć we współpracy z przedsiębiorcami i organizacjami badawczymi oraz innymi instytucjami w celu stworzenia modelowych warunków do karmienia mlekiem kobiecym w Polsce. 
l) Wsparcie prawne dla rodzin w zakresie opieki zdrowotnej
m) Wsparcie rzeczowe i finansowe rodzin i dzieci
n) Współpracę z mediami
Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§8
1) Majątek Fundacji stanowi: 
fundusz założycielski w kwocie 2. 200,00 zł (słowne: dwa tysiace dwieście złotych), w tym 1.000,00 zł przeznaczony na działalność gospodarczą Fundacji i 1.200,00 zł na działalność statutową, 
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania. 
§9
1) Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 
a) Darowizn, spadków, zapisów
b) Dotacji i subwencji osób prawnych
c) Dochodów ze zbiórek publicznych
d) Odsetek bankowych
e) Dochodów z majątku Fundacji
f) Dochodów z działalności gospodarczej
2) Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na wybraną przez Fundację, dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 
3) W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 
§10
1) Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania, całym swoim majątkiem. 
2) Fundacja nie ma prawa: 
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa, lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi” 
b) przekazywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
c) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji, d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. 
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 
Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI
§11
1) Organami Fundacji są: 
a) Zarząd Fundacji
b) Rada Etyki Fundacji pełniąca funkcję honorową i doradczą dla Zarządu
§12
1) Zarząd Fundacji składa się z dwóch do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, dwóch Wiceprezesów Zarządu (przy Zarządzie trzyosobowym) lub Prezesa i Wiceprezesa (przy Zarządzie dwuosobowym). 
2) Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony
3) Skład pierwszego zarządu powołują Fundatorzy
4) W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy. 
5) W razie gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu poniżej określonej w statucie liczby członków, uzupełnienie stanu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują członkowie Zarządu i po pisemnej akceptacji Fundatorów. 
6) Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy im. Jego głos w przypadku równej liczby głosów na posiedzeniu Zarządu jest głosem decydującym. 
7) Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składa dwóch członków Zarządu. 
8) Członkostwo w Zarządzie ustaje w wyniku odwołania, śmierci lub rezygnacji pisemnej członka Zarządu. 
9) Fundatorzy mogą w dowolnym momencie odwołać cały Zarząd lub poszczególnych członków Zarządu
§13
1) Zarząd: 
a) Kieruje działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów, oraz jej wyniki finansowe. 
b) Reprezentuje Fundację na zewnątrz. 
c) Uchwala, kierując się postanowieniami Statutu, regulamin pracy Zarządu, określając w nim między innymi sprawy zastrzeżone do decyzji kolegialnych Zarządu i tryb obradowania. 
d) Tworzy i likwiduje przedstawicielstwa, oddziały, biura, zakłady, agencje i inne jednostki, placówki Fundacji, określając ich zasięg terytorialny, przedmiot działalności, organy i ich kompetencje. 
2) Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu. 3) Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się bez konieczności odbywania posiedzeń, z użyciem środków porozumiewania się na odległość, w tym środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej. 
4) O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 
§14 1) Rada Etyki Fundacji pełni rolę doradczą i jej działania nie mają charakteru zobowiązującego dla Zarządu. 
2) Rada Etyki Fundacji składa się z dowolnej określonej przez Fundatorów liczby osób. 
3) Członkowie Rady Etyki Fundacji są powoływani na czas nieokreślony przez Fundatorów. 
4) Do składu Rady Etyki Fundacji Fundatorzy mogą wyznaczyć samych siebie. 
5) Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i członka Rady Etyki Fundacji. 
6) Członkostwo w Radzie Etyki Fundacji ustaje w wyniku odwołania przez Fundatorów, śmierci lub rezygnacji pisemnej członka Rady. 
7) Fundatorzy mogą w dowolnym momencie odwołać członka Rady. 
8) Na pisemny wniosek Zarządu lub Fundatorów Rada wydaje opinie dotyczące etyki działań Fundacji
9) Na prośbę Zarządu lub Fundatorów Rada przygotowuje opinię na temat Polityki Etyki Działań Fundacji
10) Rada Etyki podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu. 11) Posiedzenia Rady Etyki mogą odbywać się bez konieczności odbywania posiedzeń, z użyciem środków porozumiewania się na odległość, w tym środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej. 
12) O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady Etyki. 
Rozdział V
ZASADY PROWADZENIA PRZEZ FUNDACJĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO ORAZ ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ I EWIDENCJI KSIĘGOWEJ
§14 
1) Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w następującym zakresie: 
a) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z) 
b) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z) 
c) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A) 
d) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B) 
e) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) (PKD 73.12.C) 
f) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D) 
g) Działalność szkoleniowa (PKD 85.59.B, PKD 85.60.Z) 
h) Pozostała działalność rekreacyjna i rozrywkowa (PKD 93.29.Z) 
§15 
Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w wymiarze służącym realizacji celów statutowych Fundacji. 
§16
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Rozdział VI
ŁĄCZENIE FUNDACJI – ZMIANA CELU I STATUTU FUNDACJI
§17
1) Fundacja może się łączyć z inną Fundacją o podobnych celach na warunkach określonych umową obu Fundacji. 2) W imieniu Fundacji umowę zawiera Zarząd Fundacji. Decyzja o połączeniu z inną Fundacją zapada w drodze jednomyślnej uchwały Zarządu po pisemnej akceptacji Fundatorów. 
§18
Zmiana celu lub statutu Fundacji może być dokonana przez Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały Zarządu po pisemnej akceptacji Fundatorów. 
Rozdział VII
LIKWIDACJA FUNDACJI
§19 
1) Fundacja może zostać zlikwidowana w razie osiągnięcia celów do których została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków pieniężnych i majątku Fundacji
2) Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje na posiedzeniu Zarząd Fundacji po pisemnej akceptacji Fundatorów. 
3) Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Zarząd Fundacji. 
4) Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu. 
5) Likwidator może zatrudnić osoby przygotowujące i przeprowadzające czynności likwidacyjne. 
6) Środki majątkowe Fundacji po uregulowaniu zobowiązań i należności likwidator przekazuje na cele określone w §6 Statutu wskazane przez Zarząd Fundacji. 
Rozdział VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§20 
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejonowy.