@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Poppins:400,500,600,700,300&subset=latin,latin-ext); FUNDACJA PROMOCJI KARMIENIA PIERSIĄ
Regulamin przyznawania Mleczy
„Miejsce Przyjazne Mamie Karmiącej Piersią”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Czas przyznawania Mleczy jest nieograniczony czasowo
2. Terytorium przyznawania Mleczy jest ograniczony terytorialnie do granic Rzeczypospolitej Polskiej
3. Zasady przyznawania Mleczy określa niniejszy regulamin zwany dalej „,Regulaminem”

§2
OBIEKTY I MIEJSCA ZGŁASZANE DO MLECZA

1. Do Mlecza zgłaszać można miejsca dostępne publicznie oraz miejsca o charakterze zamkniętym w tym m.in.:
a) restauracje
b) puby
c) hotele, motele, pensjonaty i inne miejsca wypoczynku
d) bary
e) centra handlowe
f) urzędy
g) zakłady pracy
h) sklepy
i) obiekty sportowe
j) placówki służby zdrowia
k) i inne miejsca, w których przebywają matki karmiące piersią zwane dalej „,Miejscami”
2. Zgłaszane Miejsca nie mogą naruszać swoją działalnością Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece
• Pełen tekst Kodeksu znajduje się na stronie Fundacji: www.FPKP.pl
3. Zgłaszane Miejsca nie mogą naruszać Polityki Etyki Fundacji
• Polityka Etyki Fundacji znajduje się na stronie Fundacji: www.FPKP.pl

§3
ZGŁASZANIE MIEJSCA DO MLECZA

1. Do Mlecza Miejsce może zgłosić:
każda osoba fizyczna, dysponująca pełną zdolnością do czynności prawnych, która spełni warunki określone w niniejszym Regulaminie i która zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia przedstawiciel Miejsca
2. Proces zgłaszania Miejsca
a) Wypełnienie formularza dostępnego pod adresem
http://www.fpkp.pl/zglos-miejsce-do-mlecza/ b) otrzymanie maila weryfikującego zgłoszenie
c) odesłanie oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z regulaminem przyznawania Mleczy i akceptacją postanowień niniejszego regulaminu
d) otrzymanie oficjalnego pisma z potwierdzeniem otrzymania Mlecza, oraz od dwóch do czterech naklejek i certyfikatu potwierdzającego przyznanie mlecza

§4
ZOBOWIĄZANIA MIEJSCA

1. Miejsce akceptując znaczek Mlecza zobowiązuje się:
a) przestrzegać niniejszego regulaminu
b) informować o zmianach w danych kontaktowych
c) informować o likwidacji lub zamknięciu miejsca
d) umieścić co najmniej dwie naklejki „Miejsce przyjazne mamom karmiącym piersią” w lokalu w tym, co najmniej jedną na drzwiach wejściowych
e) nie pobierać opłat za skorzystanie z dowolnego miejsca siedzącego w przestrzeni ogólnodostępnej przez mamę karmiącą
f) nie pobierać opłat za skorzystanie z toalety z przewijakiem od mam karmiących piersią

§5
PRAWA MIEJSCA
1. Miejsce może wykorzystać w dowolnym momencie od otrzymania Mlecza, ale nie później niż w ciągu 12 miesięcy, miejsce prasowe w Kwartalniku laktacyjnym bez żadnych opłat
2. Miejsce może posługiwać się wizualizacją Mlecza w bezpłatnych materiałach prasowych i promocyjnych
3. Miejsce może otrzymać bezpłatnie dostępne w Fundacji Promocji Karmienia Piersią egzemplarze Kwartalnika Laktacyjnego w wersji drukowanej o ile taka wersja istnieje

§6
ODEBRANIE MLECZA

1. Jeżeli Miejsce nie przestrzega postanowień regulaminu Fundacja Promocji Karmienia Piersią ma prawo do odebrania Mlecza Miejscu
2. Miejsce w przypadku odebrania lub rezygnacji z Mlecza zobowiązane jest dom usunięcia wszystkich oznaczeń „Miejsce przyjazne mamom karmiącym piersią” z przestrzeni Miejsca oraz materiałów promocyjnych i prasowych i nie może się już nimi posługiwać
3. Rezygnacja lub odebranie Mlecza jest jednorazowe i Miejsca, którym zostanie Mlecz odebrany nie mogą ubiegać się o niego ponownie
4. W/w działania muszą zostać dokonane bezzwłocznie i nie później niż do 14 dni od momentu rezygnacji z Mlecza lub informacji o odebraniu Mlecza miejscu
5. Informacje o odebraniu Mlecza wysyłane są za pomocą poczty elektronicznej z domeny fpkp.pl

§7
ZAŁĄCZNIKI:

1. wizualizacja naklejki