Rada Etyki Fundacji

Rada Etyki Fundacji pełni funkcję honorową i doradczą dla Zarządu.
Na pisemny wniosek Zarządu lub Fundatorów Rada wydaje opinie dotyczące etyki działań Fundacji.
Raz w roku Rada opiniuje politykę etyki działań Fundacji na kolejny rok.
W skład Rady Etyki Fundacji wchodzą: