Polityka etyki

Uznając, że karmienie piersią jest najbardziej optymalnym sposobem żywienia dzieci, niesie wymierne korzyści zdrowotne dla kobiet i dzieci, Fundacja Promocji karmienia Piersią oświadcza, co następuje:

§1

Fundacja Promocji Karmienia Piersią w pełni akceptuje i przestrzega zapisów Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece oraz późniejszych rezolucji WHA w zakresie żywienia niemowląt i małych dzieci

§2

Fundacja Promocji Karmienia Piersią nie przyjmuje żadnego rodzaju korzyści finansowych ani materialnych od podmiotów, które w jakimkolwiek zakresie prowadzonej działalności naruszają postanowienia Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece oraz późniejszych rezolucji WHA w zakresie żywienia niemowląt i małych dzieci

§3

Fundacja Promocji Karmienia Piersią nie wspiera ani nie promuje wydarzeń, które są sponsorowane pośrednio i bezpośrednio przez podmioty, które w jakimkolwiek zakresie prowadzonej działalności naruszają postanowienia Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece oraz późniejszych rezolucji WHA w zakresie żywienia niemowląt i małych dzieci

§4

Fundacja Promocji Karmienia Piersią nie bierze udziału, ani nie udziela patronatów podmiotom, wydarzeniom, produktom, które są w jakikolwiek sposób finansowane lub oficjalnie wspierane przez podmioty, które w jakimkolwiek zakresie prowadzonej działalności naruszają postanowienia Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece oraz późniejszych rezolucji WHA w zakresie żywienia niemowląt i małych dzieci

§5

Za podmioty, które w jakimkolwiek zakresie prowadzonej działalności naruszają postanowienia Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece oraz późniejszych rezolucji WHA w zakresie żywienia niemowląt i małych dzieci uznaje:

Producentów, którzy prowadzą działania promocyjne butelek i smoczków, żywności uzupełniającej dla dzieci od 0 do 3 r. ż., mleka modyfikowanego dla dzieci od 0 do 3 r. ż.

Dystrybutorów i sprzedawców produktów, którzy prowadzą działania promocyjne butelek i smoczków, mleka modyfikowanego dla dzieci od 0 do 3 r. ż., żywności uzupełniającej dla dzieci od 0 do 3 r. ż.

§6

Fundacja Promocji Karmienia Piersią nie współpracuje z producentami alkoholi i wyrobów tytoniowych.

§7

Członkowie Zarządu oraz kierujący projektami podpisali oświadczenie o braku konfliktu interesów